Redovisning – En guide om redovisning 

Redovisning är processen att registrera, klassificera och sammanfatta finansiella transaktioner för att tillhandahålla information som är användbar för att fatta affärsbeslut. Redovisningens roll är att tillhandahålla finansiell information som används för att fatta affärsbeslut. Redovisningsinformation kan användas för finansiell planering, riskhantering, resultatutvärdering och beslutsfattande. Kontakta Bokoredo om du behöver hjälp med redovisning i Göteborg.

Finansiell redovisning och managementredovisning

Det finns två huvudtyper av redovisning: finansiell redovisning och managementredovisning. Finansiell redovisning fokuserar på upprättandet av bokslut. Förvaltningsmässig redovisning är inriktad på att tillhandahålla information till cheferna för att hjälpa dem att fatta beslut om hur verksamheten ska drivas.

Finansiell redovisning

Finansiell redovisning är inriktad på upprättandet av finansiella rapporter. Boksluten visar ett företags finansiella ställning, resultat och kassaflöde.

De viktigaste finansiella rapporterna är balansräkningen, resultaträkningen och kassaflödesanalysen. Balansräkningen visar ett företags tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt. Resultaträkningen visar ett företags intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Kassaflödesanalysen visar ett företags inflöde och utflöde av likvida medel under en viss tidsperiod.

Managementredovisning

Management accounting fokuserar på att ge information till chefer för att hjälpa dem att fatta beslut om hur företaget ska drivas. Information från management accounting kan användas för finansiell planering, riskhantering, resultatutvärdering och beslutsfattande.

Det finns tre huvudsakliga typer av managementredovisning: finansiell planering, resultatmätning och beslutsanalys. Finansiell planering är en process där man förutser ett företags framtida intäkter, kostnader och kassaflöden. Resultatmätning är processen för att bedöma hur väl ett företag presterar i förhållande till sina mål. Beslutsanalys är processen att fatta beslut genom att jämföra olika alternativ och välja det bästa.

Det finns två huvudtyper av information från förvaltningsredovisningen: historisk och aktuell information. Historisk information är information som redan har inträffat. Den kan användas för att spåra hur ett företag har presterat tidigare och för att göra jämförelser med andra företag. Aktuell information är information som sker just nu. Den kan användas för att fatta beslut om vad som ska göras i nuläget och i framtiden.

Balansräkningar, resultaträkningar och kassaflödesrapporter

Det finns tre huvudtyper av finansiella rapporter: balansräkningar, resultaträkningar och kassaflödesrapporter. En balansräkning visar ett företags tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt. En resultaträkning visar ett företags intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. En kassaflödesanalys visar ett företags inflöde och utflöde av likvida medel under en viss tidsperiod.

Balansräkningar

En balansräkning visar ett företags tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt. Tillgångar är allt ett företag äger och kan använda för att betala sina skulder. Skulder är de belopp som ett företag är skyldigt andra. Eget kapital är skillnaden mellan ett företags tillgångar och skulder.

Balansräkningen är indelad i två delar: omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar är sådant som kan omvandlas till pengar inom ett år, till exempel kontanter, fordringar och lager. Anläggningstillgångar är sådant som inte kan omvandlas till pengar inom ett år, t.ex. mark, byggnader och utrustning.

Resultaträkningar

En resultaträkning visar ett företags intäkter och kostnader för en viss tidsperiod. Intäkterna beräknas genom att subtrahera

kostnaden för sålda varor från den totala försäljningen. Kostnader är alla andra kostnader som ett företag har, t.ex. hyra, löner och skatter. Nettoresultatet är skillnaden mellan intäkter och kostnader.

Kassaflödesanalyser

En kassaflödesanalys visar ett företags inflöde och utflöde av likvida medel under en viss tidsperiod. Kassainflöden är de pengar som kommer in i företaget, till exempel från försäljning eller lån. Kassautflöden är de pengar som går ut ur ett företag, t.ex. för utgifter eller investeringar. Nettokassaflödet är skillnaden mellan inflöde och utflöde av likvida medel.

Det finns två typer av kassaflödesanalyser: direkta och indirekta. En direkt kassaflödesanalys visar endast de viktigaste kassakällorna och kassaförbrukningarna . En indirekt kassaflödesanalys visar hur ett företags verksamhet påverkar dess likviditet.

De tre årsredovisningarna används tillsammans för att ge en fullständig bild av ett företags finansiella hälsa. Balansräkningen visar en ögonblicksbild av ett företags ekonomi vid en viss tidpunkt, resultaträkningen visar hur företaget har presterat under en viss tidsperiod och kassaflödesanalysen visar hur företagets likviditet har förändrats över tiden. Tillsammans kan dessa tre redovisningar hjälpa företag att fatta sunda ekonomiska beslut.